hit counters
 

 

 

 

ประกาศรายชื่อ

- 14 มี.ค. 62 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ (ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ด้านกิจกรรมนักศึกษา)

- 15 มี.ค. 62 ประกาศรายชื่อผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่1 (ตำแน่งนักงานบริหารทั่วไป ด้านวิชาการศึกษา)

*** สมัครเรียน***


 


กิจกรรมเปิดบ้าน R-Tani 2018
17-19 มกราคม 2561


รางวัลประกวดสิ่งประดิษฐ์
ปี 2560


กิจกรรมการแข่งขันวาดภาพ
คณะวิชาศิลปกรรม


รางวัลสิ่งประดิษฐ์ระดับชาติ
ปีการศึกษา 2560


นักศึกษาสำเร็จการศึกษา
รับประกาศ ปีการศึกษา 2560

 
 
 

---------------------------------------------------------------------------------

*** ข่าวประกาศ ***

- 14 มี.ค. 62 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ (ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ด้านกิจกรรมนักศึกษา)

- 15 มี.ค. 62 ประกาศรายชื่อผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่1 (ตำแน่งนักงานบริหารทั่วไป ด้านวิชาการศึกษา)

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------

*** ประกาศผลทุน จชต. ปี 2561***

- ประกาศผลการคัดเลือกนักศึกษาทุนอาชีวศึกษาชายแดนใต้ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

- - ประกาศผลการคัดเลือกนักศึกษาทุนอาชีวศึกษาชายแดนใต้ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)