วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี จัดโครงการแข่งขันกีฬาภายใน
"ชมพูพันธุ์ทิพย์เกมส์" ครั้งที่ 40ประจำปีการศึกษา 2565
โดยนายวิทยา ตั่นยืนยง ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี
เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา
เข้าร่วมพิธี ในวันศุกร์ที่ 23 กันยายน 2565 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี
[ดูเพิ่มเติม]

   

นายวิทยา ตั่นยืนยง ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี
พร้อมด้วยนางสาวกมลทิพย์ ทองสุข หัวหน้าภาควิชาอาหารและโภชนาการ
เข้าร่วมการประชุมเพื่อหารือเตรียมความพร้อมในการรับเสด็จ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
โดยนายนิพันธ์ บุญหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี
เป็นประธานในที่ประชุม ในวันศุกร์ที่ 23 กันยายน 2565
เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมพญาตานี ศาลากลางจังหวัดปัตตานี

[ดูเพิ่มเติม]

   

นายวิทยา ตั่นยืนยง ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี
พร้อมด้วย นางประกายแก้ว ศุภอักษร รองผู้อำนวยการ ร่วมถ่ายภาพ
หมู่และแสดงความยินดีกับบัณฑิตผู้สำเร็จการศึกษา สถาบันการอาชีวศึกษา
สำนักงาน คณะกรรมการการอาชีวศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564
ในวันอาทิตย์ที่ 28 สิงหาคม 2565 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติในโอกาส
ฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 วิทยาลัยการอาชีวศึกษา
ปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี

[ดูเพิ่มเติม]

   

นางประกายแก้ว ศุภอักษร รองผู้อำนวยการ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตาน เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการ
ฝ่ายถวายอารักขาและความสงบเรียบร้อย ในพิธีพระราชทาน
ปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2562-2564 ในวันอาทิตย์
ที่ 28 สิงหาคม 2565 ณ ณ ห้องปทุมทิพย์ อาคาร
เฉลิมพระเกียรติในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน
2558 วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี
[ดูเพิ่มเติม]

   

นายวิทยา ตั่นยืนยง ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี
พร้อมด้วยนางประกายแก้ว ศุภอักษร รองผู้อำนวยการ เข้าให้กำลังใจครู
และนักเรียน นักศึกษา ในโอกาสออกร้าน จำหน่ายผลิตภัณฑ์โรตีกรอบ
ตรา ครัวอาชีวะ พร้อม เครื่องดื่มชาชัก ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร
แก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 - 2564 ระหว่างวันที่
27-28 สิงหาคม 2565 ณ จุดบริการอาหารเครื่องดื่ม
วิทยาลัยการอาชีวศึกษา ปทุมธาน จังหวัดปทุมธานี

[ดูเพิ่มเติม]

   

วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี ดำเนินการอบรมเชิงปฏิบัติการ
"กิจกรรมค่ายสะเต็มศึกษา" ภายใต้โครงการพัฒนา
กำลังคนอาชีวศึกษาให้มีทักษะพื้นฐานที่จำเป็นในโลกศตวรรษที่ 21
โดยได้รับเกียรติจากดร.ฮามีด๊ะ มูสอ อาจารย์ประจำหลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลา
นครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้
[ดูเพิ่มเติม]