งานส่งเสริมผลิตผล การค้าและประกอบธุรกิจ

.........................................................................................................................

- รายการเครื่องแบบและส่วนประกอบเครื่องแบบของนักเรียนนักศึกษา

- ใบสรุปโครงการฝึกและประมาณค่าใช้จ่าย (สผ.1)


- แบบโครงการฝึกและประมาณการค่าใช้จ่าย (สผ.1)

- สรุปการส่งรายงานผลการฝึก (สผ.2)