ข่าวสาร/ประกาศ >>

สมัครเรียน *** ระบบรับสมัครนักเรียน นักศึกษา ออนไลน์ http://datacenter.vec.go.th

.........................................................................................................................

>> ข่าว / ประกาศ <<

*** รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อใน ระดับปวช. และระดับปวส. ประจำปีการศึกษา2563 (รอบเพิ่มเติม ขยายเวลา)

*** รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อใน ระดับปวช. และระดับปวส. ประจำปีการศึกษา2563

*** รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อใน ระดับปวช. และระดับปวส. ประจำปีการศึกษา2563 (รอบเพิ่มเติม)

*** ประกาศการดำเนินการเกียวกับ นักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา2563

*** ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี เรื่อง รับสมัครนักเรียน นักศึกษาโควต้า ประจำปีการศึกษา 2563

*** ปฏิทินการรับสมัครโควต้า ประจำปีการศึกษา 2563

*** แบบฟอร์มบันทึกประวัตินักเรียน นักศึกษา

*** ประกาศเรื่องการรับเอกสารสำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562

.........................................................................................................................

- ปฏิทินปฎิบัติงาน ประจำภาคเรียนที่2/2562 และ 1/2563

- รายชื่อนักเรียน นักศึกษา ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา2562

- ขั้นตอนการสมัครเรียนทางเว็บไซต์

- แบบฟอร์มประวัติส่วนตัวนักเรียน นักศึกษา

- คำร้องขอทำบัตรนักเรียน นักศึกษา

- คำร้องขอย้ายสาขาวิชา/ย้ายห้องเรียน

- แบบฟอร์มแจ้งเปลี่ยนชื่อ-สกุล

- คำร้องขอลาพักการเรียนและรักษาสภาพนักเรียน นักศึกษา

- คำร้องขอย้ายเข้าเรียน/กลับเข้าเรียน

- คำร้องขอลาออก/โอนย้าย

- คำร้องขอใบรับรองการศึกษา

- คำร้องขอใบแทนประกาศนียบัตร

- คำร้องขอรับใบ รบ.1 (กรณีไม่จบการศึกษา)

- คำร้องขอใบระเบียนแสดงผลการเรียน (ขอรับครั้งที่ 2)

.........................................................................................................................
วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี ตั้งอยู่ เลขที่ 10 ถนนหนอจิก ตําบลสะบารัง อําเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
โทรศัพท์ : 0-7333-3000 โทรสาร  : 0-7333-6185 (ต่อ 529 งานทะเบียน)