ดาวน์โหลดเอกสาร / ฟอร์ม

.........................................................................................................................

- รายการเครื่องแบบและส่วนประกอบเครื่องแบบของนักเรียนนักศึกษา

- ใบสรุปโครงการฝึกและประมาณค่าใช้จ่าย (สผ.1)


- แบบโครงการฝึกและประมาณการค่าใช้จ่าย (สผ.1)

- สรุปการส่งรายงานผลการฝึก (สผ.2)

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2564
1. กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการเป็นผู้ประกอบการในยุคดิจิทัลและการเขียนแผนธุรกิจ
2. กิจกรรมประกวดแผนธุรกิจ
3. กิจกรรมศึกษาดูงานในสถานประกอบการ
4. ประชาสัมพันธ์ผลการประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2564
(รอบการประเมินปีการศึกษา256 3)ระดับจังหวัด
 
รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2563
 
1.ขอเชิญชวนนักเรียนนักศึกษาที่สนใจเข้าร่วมโครงการกิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "การสร้างผู้ประกอบการสู่ตลาดดิจิทัล"
2. กิจกรรมอบรมแผนธุรกิจ  
3. กิจกรรมศึกษาดูงาน 
4. กิจกรรมการประกวดแผนธุรกิ 
5. ประมวลกิจกรรมศูนย์บ่มเพาะฯ
6. การใช้ธุรกิจเป็นแหล่งการเรียนรู้
 
ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการ ประจำปีงบประมาณ 2562
1.ขอเชิญชวนนักเรียนนักศึกษาที่สนใจเข้าร่วมโครงการกิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการให้ความรู้เบื้องต้น ในการเป็นผู้ประกอบการและการเขียนแผนธุรกิจ
2.กิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการให้ความรู้เบื้องต้นในการเป็นผู้ประกอบการและการเขียนแผนธุรกิจ
3.การประเมินแผนธุรกิจ ประจำปีงบประมาณ 2562
4.กิจกรรมศึกษาดูงานในสถานประกอบการ
5.รายงานผลการดำเนินงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2562
6.ผู้เรียนที่ผ่านการบ่มเพาะ และสำเร็จการศึกษาแล้วที่เป็นเจ้าของธุรกิจ
 
ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการ ประจำปีงบประมาณ 2561
- รายงานผลการดำเนินงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2561
- รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2561
- รายงานข้อมูลผู้เรียนที่ผ่านการบ่มเพาะและสำเร็จการศึกษาออกไปเป็นผู้ประกอบการ
-ขอเชิญชวนนักเรียนนักศึกษาที่สนใจเข้าร่วมสมัครโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการการให้ความรู้เบื้องต้นในการเป็น ผู้ประกอบการและการเขียนแผนธุรกิจ ระหว่างวันที่ 25-26 กรกฎาคม 2561
- โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการการให้ความรู้เบื้องต้นในการเป็นผู้ประกอบการและการเขียนแผนธุรกิจ
ระหว่างวันที่ 25-26 กรกฎาคม 2561 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี
- คณะครูและนักเรียนนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกแผนธุรกิจ เข้าร่วมกิจกรรม โครงการศึกษาดูงาน ภายใต้โครงการส่งเสริมการประกอบอาชะอิสระในกลุ่มผู้เรียนอาชีวศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2561 
วันที่ 16 สิงหาคม 2561 ณ บริษัท อามานะห์ฟู๊ด และกลุ่ม เก๋บาติก ตำบลสะเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา
- โครงการส่งเสริมธุรกิจในสถานศึกษา ภายใต้โครงการส่งเสริมการประกอบอาชะอิสระ
ในกลุ่มผู้เรียนอาชีวศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2561
 

 

........................................................................................................................


วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี ตั้งอยู่ เลขที่ 10 ถนนหนอจิก ตําบลสะบารัง อําเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
โทรศัพท์ : 0-7333-3000 โทรสาร  : 0-7333-6185 (ต่อ 516 งานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา)