ข่าวเด่นวันนี้ :
 
เอกสารประกอบการมอบตัว รายงานตัว
ใบมอบตัวการเป็นนักเรียน นักศึกษา
สัญญาค้ำประกันเป็นนักเรียน นักศึกษา
ใบสมัครสมาคมผู้ปกครอง
[30-03-63]เรื่อง มาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ฉบับที2)
[24-03-63]การดำเนินการเกียวกับการฝึกงานของนักเรียน นักศึกษาในสถานประกอบการ
[20-03-63]เรื่อง มาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
 
วันจันทร์ที่ 11 พฤษภาคม 2563
นางสาธิตา ทันตเวช ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ และครู ร่วมต้อนรับ พล.ต.ต. ณรงค์รัตน์ พิชัยณรงค์ รอง ผบช.สยศ.ตร. พล.ต.สมบัติ ธัญญะวัน ผอ.สำนักปฏิบัติการกิจการพลเรือน(ศอญ.) อาจารย์วิวัฒน์ ศัลยกำธร ผู้ก่อตั้งมูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติ ดร. มงคลชัย สมอุดร ที่ปรึกษาพิศษประจำสำนักนายกรัฐมนตรีและคณะตรวจเยี่ยมฟาร์มตัวอย่าง ณ สนามบินบ่อทอง จังหวัดปัตตานี อีกทั้ง ร่วมเดินทางไปยังโครงการฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ บ้านน้ำดำ ต.ปุโละปุโย อ.หนองจิก จ.ปัตตานี เพื่อร่วมฟังบรรยายสรุปโครงการฟาร์มตัวอย่างต้านภัยโควิด-19 จากทั้ง 5 ฟาร์ม ในจังหวัดปัตตานี
 
วันจันทร์ที่ 4 พฤษภาคม 2563
นางสาธิตา ทันตเวช ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ และครู เข้าร่วมพิธีมอบถุงพระราชทานและกิจกรรมฟาร์มตัวอย่างต้านภัยโควิด-19 ณ พื้นที่ฟาร์มตัวอย่างอำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี โดย นายไกรศร วิศิษฎ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เป็นประธานในพิธี ในโอกาสนี้ วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี ได้มอบหน้ากากอนามัย ให้กับท่านผู้ว่าฯ และประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้น ให้กับชาวบ้านที่มาร่วมพิธีดังกล่าว ในวันจันทร์ที่ 4 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.00 น
 
วันพุธที่ 18 มีนาคม 2563
วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี ตระหนักถึงวิกฤตการแพร่ระบาดอย่างรวดเร็วของเชื้อไวรัสโคโรนา จนทำให้หน้ากากอนามัยขาดแคลน จึงได้มีการรณรงค์การจัดทำหน้ากากอนามัย เพื่อป้องกันตนเอง และป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) ภายใต้โครงการพัฒนารูปแบบและยกระดับคุณภาพศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it center) ในการนี้ นางสาวศันสนีย์ มะมิง ครูประจำแผนกวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย ได้ให้ความรู้เกี่ยวกับการตัดเย็บทำหน้ากากอนามัย ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี ในวันพุธที่ 18 มีนาคม 2563
 
🎈รายการที่นี่ชายแดนใต้ ช่วง ต้นกล้าพันธุ์ใหม่ ตอน"โรตีกรอบตราครัวอาชีวะปัตตานี" ตอนที่ 2 (ออกอากาศ 21 ก.พ.63)
 
31 มกราคม 2563 เวลา ผอ.สาธิตา รับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณฯ
นางสาธิตา ทันตเวช ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี เลขานุการคณะกรรมการบริหารองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับชาติ รับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณผู้บริหารสถานศึกษาที่มีผลการปฏิบัติหน้าที่ในการบริหาร
การจัดกิจกรรมดีเด่น ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จากรัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงศึกษาธิการนายณัฏฐพลทีปสุวรรณในพิธีเปิดงานประชุมวิชาการองค์การ
นักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน
ระดับชาติ ครั้งที่ 29 ประจำปีการศึกษา 2562 ณ จังหวัดร้อยเอ็ด เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2563 #ขอขอบคุณ ภาพ: ครูฉัตรชัย
 
ข่าวสาร บริหารทรัพยากร :
[09-06-63]รับสมัครสอบคัดเลือก เพื่อเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง
เหมาจ่าย
[27-03-63]รายชือผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อใน ระดับปวช. และปวส. ประจำปีการศึกษา2563
[27-03-63]ขยายเวลารับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชัวคราว ทำหน้าทีสอน
[25-03-63]ประกาศการดำเนินการเกียวกับ นักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา2563
[19-02-63]รับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา2563
[12-02-63]กำหนดการปฏิทินงานทะเบียน และงานวัดผล ประจำภาคเรียนที่ 2/2562 และ 1/2563
ข่าวสาร ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา :
[19-02-63]กำหนดการพิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562
 
ข่าวสาร ฝ่ายวิชาการ :
 
ข่าวสาร ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ :
- เผยแพร่รายงานผลการประเมินตนเอง SAR ประจำปีการศึกษา 2562
- ตารางกำหนดการ ติดตาม ตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562
- ตารางกำหนดการ ประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562
- กำหนดสงเล่มวิจัยในชั้นเรียน ประจำภาคเรียนที2 ปีการศึกษา2562
 

 


 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กิจกรรม :-