นายวิทยา ตั่นยืนยง ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี พร้อมด้วยนางศศิธร อ่อนโพธิ์เตี้ย รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ และนางประกายแก้ว ศุภอักษร รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร ลงพื้นที่สำรวจสถานที่จัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพอำเภอยะรัง สาขาวิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี ในวันจันทร์ที่ 18 ตุลาคม 2564 ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดปัตตานี ตำบลปิตูมุดี อำเภอยะรัง [ดูเพิ่มเติม]
นางประกายแก้ว ศุภอักษร รองผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี พร้อมด้วยคณะครูประจำแผนกวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล เข้าพบสถานประกอบการ บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) จังหวัดปัตตานี เพื่อร่วมจัดการศึกษาระบบทวิภาคีและลงนามความร่วมมือ (MOU)ในการพัฒนาหลักสูตร ระดับปริญญาตรี สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีการศึกษา 2565 ในวันพฤหัสบดีที่ 18 ตุลาคม 2564 เวลา 10.00 น. [ดูเพิ่มเติม]
นางสาวปาริชาติ ธีระเสฏฐกุล รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี พร้อมด้วยคณะครูแผนกวิชาอาหารและโภชนาการ และงานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน เข้าร่วมการประชุมชี้แจงสร้างความเข้าใจขั้นตอนการจัดอบรมและทดสอบหลักสูตรผู้สัมผัสอาหาร ผ่านระบบออนไลน์ Google Meet ดำเนินการโดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ในวันจันทร์ที่ 18 ตุลาคม 2564 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมศูนย์ความเป็นเลิศทางอาชีวศึกษา (EXCELLENT CENTER) แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ [ดูเพิ่มเติม]
นายวิทยา ตั่นยืนยง ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ และคณะครูแผนกวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล ต้อนรับดร.ปรีชา เวชศาสตร์ ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสถาบันฯ ในโอกาสนิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอน การประกันคุณภาพการศึกษา และการเตรียมการพัฒนาหลักสูตร ระดับปริญญาตรี สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีการศึกษา 2565 ในวันพฤหัสบดีที่ 14 ตุลาคม 2564 เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุมศูนย์ความเป็นเลิศทางอาชีวศึกษา (EXCELLENT CENTER) แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ [ดูเพิ่มเติม]
นางศศิธร อ่อนโพธิ์เตี้ย รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี เป็นประธานในการประชุมจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 พร้อมด้วยงานวางแผนและงบประมาณ เข้าร่วมการประชุมในวันพฤหัสบดีที่ 14 ตุลาคม 2564 เวลา 11.00 น. ณ ห้องประชุมฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ [ดูเพิ่มเติม]
นายวิทยา ตั่นยืนยง ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี พร้อมด้วยนางประกายแก้ว ศุภอักษร รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร เข้าร่วมการประชุมมอบแนวทางปฏิบัติราชการของผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี ผ่านระบบออนไลน์ zoom cloud meetings ในวันพฤหัสบดีที่ 14 ตุลาคม 2564 เวลา 10.00 น. [ดูเพิ่มเติม]
วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานีจัดกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2564
ในนามอาชีวศึกษาจังหวัดปัตตานี โดยนายวิทยา ตั่นยืนยง ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี ประธานอนุกรรมการฝ่ายบริหารทรัพยากร เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดปัตตานีเข้าร่วมกิจกรรม ณ หอประชุมวิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี [ดูเพิ่มเติม]
นายวิทยา ตั่นยืนยง ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี พร้อมด้วยนายโกวิทย์ นวลศรี รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา นางประกายแก้ว ศุภอักษร รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร ครู และเจ้าหน้าที่ ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจการฉีดวัคซีนป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของนักเรียน นักศึกษา ในวันจันทร์ที่ 11 ตุลาคม 2564 เวลา 13.00 น. ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี (อบจ.) [ดูเพิ่มเติม]
นางศศิธร อ่อนโพธิ์เตี้ย ผู้อำนวยการศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพอำเภอยะรัง สาขาวิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี เป็นประธานการประชุมวางแผนการปฏิบัติงานและแผนปฏิบัติราชการ ศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพอำเภอยะรังฯ ประจำปีงบประมาณ 2565 พร้อมด้วยหัวหน้า ครู และเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ฝึกฯ เข้าร่วมการประชุม ในวันจันทร์ที่ 11 ตุลาคม 2564 เวลา 09.30 น.
ณ ห้องประชุมฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ [ดูเพิ่มเติม]
นางสาวปาริชาติ ธีระเสฏฐกุล รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี เป็นประธานการประชุมจัดทำตารางการเรียนการสอน ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 พร้อมด้วยหัวหน้าคณะวิชา และหัวหน้าแผนกวิชา เข้าร่วมการประชุม
ในวันจันทร์ที่ 11 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา [ดูเพิ่มเติม]
นายวิทยา ตั่นยืนยง ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี พร้อมด้วยนางสาวปาริชาติ ธีระเสฏฐกุล รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ นางศศิธร อ่อนโพธิ์เตี้ย รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ หัวหน้าและครูประจำแผนกวิชาอาหารและโภชนาการ เข้าร่วมการประชุมบรรณาธิการกิจแผนกลยุทธ์การขับเคลื่อนศูนย์ความเป็นเลิศทางการอาชีวศึกษา (Excellent Center) สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Cloud Meetings ในวันจันทร์ที่ 11 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00 น. [ดูเพิ่มเติม]
นายวิทยา ตั่นยืนยง ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ และหัวหน้าแผนกวิชาอาหารและโภชนาการ ต้อนรับนายณัฐวุฒิ พึ่งกุศล ครู วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม ในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่งครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี
ในวันจันทร์ที่ 11 ตุลาคม 2564 ณ ห้องประชุมชมพูพันธุ์ทิพย์ [ดูเพิ่มเติม]
นายวิทยา ตั่นยืนยง ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี เป็นประธานในการประชุมพิจารณากลั่นกรองประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2564) พร้อมด้วยคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองฯ เข้าร่วมการประชุม ในวันพฤหัสบดีที่ 7 ตุลาคม 2564 ณ ห้องประชุมชมพูพันธุ์ทิพย์ [ดูเพิ่มเติม]
นายวิทยา ตั่นยืนยง ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ ต้อนรับนายราตรีสวัสดิ์ ธนานันต์ ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ ในโอกาสตรวจเยี่ยมวิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี
ในวันพฤหัสบดีที่ 7 ตุลาคม 2564 [ดูเพิ่มเติม]
นายวิทยา ตั่นยืนยง ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี ประธานอนุกรรมการฝ่ายบริหารทรัพยากร อาชีวศึกษาจังหวัดปัตตานี พร้อมด้วยนางประกายแก้ว ศุภอักษร รองผู้อำนวยการ มอบเกียรติบัตรและรางวัลแก่ผู้ที่ได้รับรางวัล "การนำเสนอบทความวิจัยดีเด่น" การอบรมหลักสูตรเทคนิคการเขียนบทความวิจัยสำหรับตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ เพื่อพัฒนาศักยภาพการวิจัยของครูอาชีวศึกษา ในวันอังคารที่ 5 ตุลาคม 2564 ณ ห้องประชุมชมพูพันธุ์ทิพย์ [ดูเพิ่มเติม]
วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี พิจารณากลั่นกรองผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครู พนักงานราชการ (ครู) และพนักงานราชการ สายสนับสนุน พร้อมทั้งประเมินผลการปฏิบัติงานของครูอัตราจ้างและลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยคณะผู้บริหาร พร้อมด้วยคณะกรรมการประเมิน ดำเนินการประเมินในวันจันทร์ที่ 4 ตุลาคม 2564 ณ ห้องประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา [ดูเพิ่มเติม]
นายวิทยา ตั่นยืนยง ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี พร้อมด้วยนางประกายแก้ว ศุภอักษร รองผู้อำนวยการ ร่วมแสดงความยินดีแด่ นายภิรมย์ นิลทยา เนื่องในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา ในวันศุกร์ที่ 1 ตุลาคม 2564
ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา [ดูเพิ่มเติม]
นางศศิธร อ่อนโพธิ์เตี้ย รองผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี พร้อมด้วยคณะครู และนักศึกษา แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ และแผนกวิชาการโรงแรม ร่วมต้อนรับนายนิพันธ์ บุญหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีและนางประภา บุญหลวง นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี พร้อมทั้งจัดเตรียมอาหารพร้อมเครื่องดื่ม บริการให้กับผู้ที่มาร่วมงานต้อนรับ ในวันศุกร์ที่ 1 ตุลาคม 2564 ณ เรือนชบา จวนผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี [ดูเพิ่มเติม]
นายวิทยา ตั่นยืนยง ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี พร้อมด้วยนางประกายแก้ว ศุภอักษร รองผู้อำนวยการ ในนามอนุกรรมการฝ่ายบริหารทรัพยากร อาชีวศึกษาจังหวัดปัตตานี ร่วมแสดงความยินดีแด่ นายนิพันธ์ บุญหลวง เนื่องในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี ในวันศุกร์ที่ 1 ตุลาคม 2564 ณ วัดช้างให้ อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี [ดูเพิ่มเติม]
วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี อนุกรรมการฝ่ายบริหารทรัพยากร อาชีวศึกษาจังหวัดปัตตานี จัดงานยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ทำคุณประโยชน์ และมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการอาชีวศึกษาจังหวัดปัตตานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยนายมหิศร ปัตนราษฎร์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคปัตตานี ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดปัตตานี เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยผู้บริหาร ตัวแทนครู และบุคลากรทางการศึกษา สถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดปัตตานี เข้าร่วมงาน
ในวันอังคารที่ 28 กันยายน 2564
ณ หอประชุมวิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี [ดูเพิ่มเติม]
นายวิทยา ตั่นยืนยง ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ ตัวแทนคณะครู และบุคลากรทางการศึกษา ดำเนินกิจกรรมเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติไทย เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย (Thai National Flag Day) ประจำปี 2564 ในวันอังคารที่ 28 กันยายน 2564 เวลา 08.00 น. ณ บริเวณลานกิจกรรมหน้าเสาธง [ดูเพิ่มเติม]
นายวิทยา ตั่นยืนยง ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี พร้อมด้วยนายโกวิทย์ นวลศรี รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา และงานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน มอบถุงยังชีพ ให้กับเครือข่ายอาชีวศึกษาระดับตำบล ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
ในวันอังคารที่ 28 กันยายน 2564 ณ หอประชุมของวิทยาลัยฯ [ดูเพิ่มเติม]
นางประกายแก้ว ศุภอักษร รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี เข้าร่วมการฝึกอบรมผู้ประเมินคุณภาพภายใน ระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ โดยหน่วยงานต้นสังกัด ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Cloud Meetings
ระหว่างวันที่ 27-28 กันยายน 2564 [ดูเพิ่มเติม]
วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี อนุกรรมการฝ่ายบริหารทรัพยากร อาชีวศึกษาจังหวัดปัตตานี
ดำเนินการจัดอบรม หลักสูตร "การเสริมสร้างสมรรถนะเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการจัดการเรียนรู้และบริหารจัดการชั้นเรียนออนไลน์
สำหรับครูอาชีวศึกษาจังหวัดปัตตานี" เป็นหลักสูตรที่ผ่านการรับรองจาก ก.ค.ศ. โดยนายวิทยา ตั่นยืนยง ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี ประธานอนุกรรมการฝ่ายบริหารทรัพยากร
ให้เกียรติกล่าวต้อนรับผู้เข้าอบรมในรุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 27 – 29 กันยายน 2564
ณ ห้องโสตทัศนศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี [ดูเพิ่มเติม]
นายวิทยา ตั่นยืนยง ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี
มอบหมายให้นางสาวปาริชาติ ธีระเสฏฐกุล รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ พร้อมด้วยหัวหน้าและครูประจำแผนกวิชาอาหารและโภชนาการ เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการบรรณาธิการกิจหลักสูตรฐานสมรรถนะ
ที่สอดคล้องกับมาตรฐานอาชีพตามกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ (NQF) และกรอบคุณวุฒิอ้างอิงอาเซียน (AQRF) ตรงตามความต้องการของสถานประกอบการ ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Cloud Meeting
ระหว่างวันที่ 25 - 28 กันยายน 2564 [ดูเพิ่มเติม]
วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาทักษะการประกอบอาหาร สู่การเป็นผู้ประกอบการ ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนอาชีวศึกษาสาขาวิชาอาหารและโภชนาการ ในการเป็นผู้ประกอบการ ซึ่งได้รับเกียรติจากเชฟเรวัฒน์ วันหวัง ที่ปรึกษาอาวุโส บริษัท KBT อินเตอร์กรุ๊ป ระหว่างประเทศไทย กัมพูชา จีน และมาเลเซีย มาบรรยายให้ความรู้กับนักเรียน นักศึกษา แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ ระหว่างวันที่ 23-26 กันยายน 2564 ณ ห้องเรียน Excellent Center และห้องปฏิบัติการแผนกวิชาอาหารและโภชนาการ [ดูเพิ่มเติม]
วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี ดำเนินโครงการพัฒนาทักษะและสมรรถนะนักเรียน นักศึกษา สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ ด้านภาษาอังกฤษ ระหว่างวันที่ 8 - 10 กันยายน 2564 โดยจัดกิจกรรมอบรม หลักสูตร "ภาษาอังกฤษสำหรับการปฏิบัติงานและเทคนิคการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษในสถานประกอบการ" โดยมีคณะครู และนักเรียน นักศึกษา สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ เข้าร่วมการอบรม
ในวันที่ 8 - 10 กันยายน 2564 เวลา 09.00 น. ณ ห้อง Excellent Center สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ และผ่านระบบออนไลน์ Google Meeting [ดูเพิ่มเติม]
นายวิทยา ตั่นยืนยง ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี มอบหมายให้นางศศิธร อ่อนโพธิ์เตี้ย ผู้อำนวยการศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพอำเภอยะรัง และนางสาวอาอีเซาะห์ ปาโห๊ะ หัวหน้าศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพอำเภอยะรัง เข้าปรึกษาหารือกับนายอาแซ วาแม นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลยะรัง ในการจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพฯ ให้เป็นที่ตั้งแบบถาวร และร่วมแสดงความยินดี ในโอกาสดำรงตำแหน่งนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลยะรัง
ในวันพุธที่ 8 กันยายน 2564 ณ สำนักงานเทศบาลตำบลยะรัง [ดูเพิ่มเติม]
วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี ดำเนินการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานบริหารจัดการเงินรายได้
งาน "65 ปี อาชีวะตานีที่ภาคภูมิ" เพื่อหารือแนวทางการบริหารจัดการเงินรายได้จัดหาวัสดุอุปกรณ์ ครุภัณฑ์ สำหรับการจัดการเรียนการสอนของอาคารเรียนและปฏิบัติการ 6 โดยนางสาวปาริชาติ ธีระเสฏฐกุล รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ เป็นประธานในที่ประชุม พร้อมด้วยคณะกรรมการดำเนินงาน เข้าร่วมการประชุม ในวันพุธที่ 8 กันยายน 2564 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมชมพูพันธุ์ทิพย์
[ดูเพิ่มเติม]
วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี ดำเนินการประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน เพื่อประกอบธุรกิจของนักเรียน นักศึกษา ภายใต้โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระในกลุ่มผู้เรียนอาชีวศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยนางศศิธร อ่อนโพธิ์เตี้ย รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ เป็นประธานในที่ประชุม พร้อมด้วยงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา และครูที่ปรึกษาธุรกิจ เข้าร่วมการประชุม ในวันพุธที่ 8 กันยายน 2564 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา [ดูเพิ่มเติม]
วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี ดำเนินโครงการพัฒนาทักษะและสมรรถนะนักเรียน นักศึกษา สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ ด้านภาษาอังกฤษ ระหว่างวันที่ 8 - 10 กันยายน 2564 โดยนายวิทยา ตั่นยืนยง ผู้อำนวยการ เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ ครู และนักเรียน นักศึกษา สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ เข้าร่วมพิธีเปิด ในวันพุธที่ 8 กันยายน 2564 เวลา 13.00 น. ณ ห้อง Excellent Center สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ และผ่านระบบออนไลน์ Google Meeting
[ดูเพิ่มเติม]

[หน้าหลัก] หน้า 1 I 2 I 3 I 4 I 5 I 6 I 7 I 8 I 9 I 10 I 11 I 12 I 13 I 14 I 15 I 16 I 17 I 18 I 19 I 20