นายวิทยา ตั่นยืนยง ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี ร่วมพิจารณาคัดเลือกครูและบุคลากรทางการศึกษาดีเด่น ประจำปี 2564 "คนดีศรีเสมา จชต." ในวันพุธที่ 8 กันยายน 2564 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม Smart Classroom วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี
[ดูเพิ่มเติม]
นายโกวิทย์ นวลศรี รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี พร้อมด้วยหัวหน้าลูกเสือวิสามัญ และหัวหน้างานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา รับการนิเทศติดตามผลการดำเนินงานการจัดกิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษา จากศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี ผ่านระบบออนไลน์ Google Meeting
ในวันพุธที่ 8 กันยายน 2564 เวลา 08.30 น. [ดูเพิ่มเติม]
นายวิทยา ตั่นยืนยง ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี มอบหมายให้ นายนาวี ดอเลาะ ครู ประจำแผนกวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี เป็นวิทยากรอบรมในหลักสูตร "การตัดต่อวีดีโอ/วีดีทัศน์ เบื้องต้นเพื่อการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ" ในการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรเครือข่ายประชาสัมพันธ์การศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ จัดทำผลงานประชาสัมพันธ์การดำเนินงานด้านการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยใช้สื่อดิจิทัล ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting ในวันอังคารที่ 7 กันยายน 2564 [ดูเพิ่มเติม]
วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี ดำเนินการประชุมครูที่ปรึกษา เพื่อชี้แจงแนวทางในการดำเนินกิจกรรมการเยี่ยมบ้าน หอพัก บ้านเช่า และที่อยู่อาศัยของผู้เรียน ภายใต้โครงการลดปัญหาการออกกลางคัน ประจำปีการศึกษา 2564 โดยนายวิทยา ตั่นยืนยง ผู้อำนวยการ เป็นประธานในที่ประชุม พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ งานครูที่ปรึกษา และครูที่ปรึกษา เข้าร่วมการประชุม ผ่านระบบออนไลน์ Google Meeting ในวันอังคารที่ 7 กันยายน 2564 เวลา 15.30 น.
[ดูเพิ่มเติม]
นายวิทยา ตั่นยืนยง ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี พร้อมด้วยนายณัฐกิจติ์ ตาแมะ ปลัดอำเภอยะรัง นางศศิธร อ่อนโพธิ์เตี้ย รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ ครูและเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพอำเภอยะรัง สาขาวิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี เข้าร่วมการประชุมเพื่อสร้างการรับรู้ ในการยกระดับการพัฒนาและการบริหารจัดการ ศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพประจำอำเภอ ของวิทยาลัยในสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 ผ่านระบบออนไลน์ Google Meeting
ในวันอังคารที่ 7 กันยายน 2564 เวลา 14.00 น. [ดูเพิ่มเติม]
นางประกายแก้ว ศุภอักษร รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี
พร้อมด้วยดร.ณัฐนันท์ ชุมแก้ว ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ และทีมวิทยากร
จากอาชีวศึกษาจังหวัดปัตตานี เข้าร่วมการประชุมเพื่อวางแผน กำหนดรูปแบบการจัดอบรม การวัดและประเมินผลและการรายงานผลการจัดอบรมให้กับครูสายงานการสอน
ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาอาชีวศึกษาจังหวัดปัตตานี ประจำปีงบประมาณ 2564 ผ่านระบบออนไลน์ Google Meeting
ในวันอังคารที่ 7 กันยายน 2564 เวลา 10.00 น. [ดูเพิ่มเติม]
วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี ดำเนินการประชุมตรวจบัญชีรายการครุภัณฑ์คงเหลือ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยนางประกายแก้ว ศุภอักษร รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร เป็นประธานในที่ประชุม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ผู้ทำหน้าที่ตรวจบัญชีรายการครุภัณฑ์ เข้าร่วมการประชุม ในวันอังคารที่ 7 กันยายน 2564 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมชมพูพันธุ์ทิพย์ [ดูเพิ่มเติม]
นายวิทยา ตั่นยืนยง ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี พร้อมด้วยนายโกวิทย์ นวลศรี รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา และคณะกรรมการนำเสนอผลการดำเนินงาน เข้าร่วมการประชุมติดตามโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ดำเนินการโดยศูนย์พัฒนา ส่งเสริม ประสานงานกิจการนักศึกษา และกิจการพิเศษ ผ่านระบบออนไลน์ Google Meeting ในวันอังคารที่ 7 กันยายน 2564 เวลา 09.00 น. [ดูเพิ่มเติม]
นายฮัสลี นิฮะ ครู ประจำแผนกวิชาดิจิทัลกราฟิก วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี เป็นวิทยากรอบรมในหลักสูตร "การสร้าง Infographic เบื้องต้นเพื่อการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ" ในการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรเครือข่ายประชาสัมพันธ์การศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ จัดทำผลงานประชาสัมพันธ์การดำเนินงานด้านการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยใช้สื่อดิจิทัล ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting ในวันจันทร์ที่ 6 กันยายน 2564 [ดูเพิ่มเติม]
นางสาวกมลทิพย์ ทองสุข หัวหน้าแผนกวิชาอาหารและโภชนาการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี เข้าร่วมการประชุมวิพากษ์หลักสูตรกับมาตรฐานอาชีพตามกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting ระหว่างวันที่ 6 - 7 กันยายน 2564 เวลา 09.00 น. [ดูเพิ่มเติม]
วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี ดำเนินการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบการรับ - จ่ายพัสดุ ประจำปี 2564 โดยนายวิทยา ตั่นยืนยง ผู้อำนวยการ เป็นประธานในที่ประชุม พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ และคณะกรรมการตรวจสอบ เข้าร่วมการประชุม ในวันจันทร์ที่ 6 กันยายน 2564 ณ ห้องประชุมชมพูพันธุ์ทิพย์ เวลา 14.00 น.. [ดูเพิ่มเติม]
นายวิทยา ตั่นยืนยง ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ และครูประจำแผนกวิชาอาหารและโภชนาการ เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำมาตรฐาน ตัวชี้วัด และเกณฑ์การประเมินสถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศทางการอาชีวศึกษา
(Excellent Center) ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting
ระหว่างวันที่ 6 - 8 กันยายน 2564 เวลา 09.00 น. [ดูเพิ่มเติม]
นายวิทยา ตั่นยืนยง ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี พร้อมด้วยนายโกวิทย์ นวลศรี รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมการประชุมตรียมความพร้อมการจัดทำเกณฑ์การประเมินองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่ง
ประเทศไทย สมาชิกดีเด่นโครงการภายใต้การนิเทศ ทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting ในวันศุกร์ที่ 3 กันยายน 2564 เวลา 09.30 น. [ดูเพิ่มเติม]
นายโกวิทย์ นวลศรี รองผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี รับการประเมินผลการปฏิบัติงาน เพื่อขอมีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ เป็นวิทยฐานะรองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ สายงานบริหารสถานศึกษา ในวันพฤหัสบดีที่ 2 กันยายน 2564 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมนพเก้า สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 และผ่านระบบ Google Meet [ดูเพิ่มเติม]
นางสาวศันสนีย์ มะมิง หัวหน้างานโครงการพิเศษและบริการชุมชน วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี เข้าร่วมการสัมมนาแนวทางการประกอบอาชีพตามบริบทของพื้นที่ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โครงการส่งเสริมอาชีพให้เยาวชนและประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้กลุ่มที่เดินทางกลับ
จากต่างประเทศ ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting ระหว่างวันที่ 1 - 2 กันยายน 2564 [ดูเพิ่มเติม]
นายวิทยา ตั่นยืนยง ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ และคณะดำเนินงานศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพอำเภอยะรัง สาขาวิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี ดำเนินโครงการจัดตั้งกลุ่มอาชีพ มอบวัสดุ อุปกรณ์จัดตั้งอาชีพให้กับกลุ่มแม่บ้าน ประชาชน ในพื้นที่อำเภอยะรัง โดยนายเศวต เพชรนุ้ย นายอำเภอยะรัง เป็นประธานในการมอบให้กับกลุ่มแม่บ้าน
จำนวน 5 กลุ่มอาชีพ ได้แก่ กลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้า กลุ่มเบเกอรรี่ และกลุ่มจักสานเส้นพลาสติก ในวันอังคารที่
31 สิงหาคม 2564 ณ ที่ว่าการอำเภอยะรัง [ดูเพิ่มเติม]
นายโกวิทย์ นวลศรี รองผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี พร้อมด้วยงานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา เป็นผู้แทนรับมอบชุดเยี่ยมเยียนประชาชน (ถุงยังชีพ) จากศูนย์สันติวิธี กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า เพื่อมอบให้กับครอบครัวของนักเรียน นักศึกษา ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในวันอังคารที่ 31 สิงหาคม 2564 [ดูเพิ่มเติม]
นางประกายแก้ว ศุภอักษร รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี พร้อมด้วยคณะครู และบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตรกลยุทธ์การเขียนหนังสือราชการ (แบบมืออาชีพ) โดยคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Cloud Meetings และ Facebook Live ระหว่างวันที่ 27 - 28 สิงหาคม 2564 [ดูเพิ่มเติม]
คณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี เข้าร่วมการอบรมสร้างองค์ความรู้ ความเข้าใจ งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 5 องค์ประกอบ ภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting
ระหว่างวันที่ 26 - 27 สิงหาคม 2564 [ดูเพิ่มเติม]
นายวิทยา ตั่นยืนยง ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี มอบหมายให้
นายโกวิทย์ นวลศรี รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมการประชุมคณะทำงานจัดทำแผนแม่บทโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ของจังหวัดปัตตานีผ่านระบบออนไลน์ Google Meeting ในวันพฤหัสบดีที่ 26 สิงหาคม 2564 เวลา 13.30 น. [ดูเพิ่มเติม]
คณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี เข้าร่วมการอบรมสร้างองค์ความรู้ ความเข้าใจ งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 5 องค์ประกอบ ภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting
ระหว่างวันที่ 26 - 27 สิงหาคม 2564 [ดูเพิ่มเติม]
นายวิทยา ตั่นยืนยง ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ นิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ระหว่างวันที่ 13 สิงหาคม - 7 กันยายน 2564 [ดูเพิ่มเติม]
วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี ดำเนินการประชุมเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยนายวิทยา ตั่นยืนยง ผู้อำนวยการ เป็นประธานในที่ประชุม พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ
งานการเงิน งานพัสดุ และงานวางแผนและงบประมาณ เข้าร่วมการประชุม ในวันอังคารที่ 24 สิงหาคม 2564 เวลา 14.30 น. ณ ห้องประชุมชมพูพันธุ์ทิพย์ [ดูเพิ่มเติม]
นายวิทยา ตั่นยืนยง ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ เข้าร่วมพิธี "ยกเสาเอก" อาคารปฏิบัติการอเนกประสงค์ 4 ชั้น ของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 ในวันจันทร์ที่ 23 สิงหาคม 2564 เวลา 15.39 น. ณ สถานที่ก่อสร้างอาคาร (หลังโรงเรียนชุมชนบ้านทางควาย) ตำบลจะโหนง อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา [ดูเพิ่มเติม]
นายวิทยา ตั่นยืนยง ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ และงานโครงการพิเศษและบริการชุมชน ดำเนินพิธีเปิดโครงการพัฒนารูปแบบและยกระดับคุณภาพศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it - จิตอาสา) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยมีนายแวฮามะ โตะตาหยง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปะกาฮะรัง และนายซูลกิฟลี เฮ็งปิยา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลยะรัง เข้าร่วมพิธีเปิด ผ่านระบบออนไลน์ Google Meet ในวันจันทร์ที่ 23 สิงหาคม 2564 เวลา 13.30 น. [ดูเพิ่มเติม]
นายวิทยา ตั่นยืนยง ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี พร้อมด้วยนายโกวิทย์ นวลศรี รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับชาติ ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ ZOOM Cloud Meetings เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดทำเกณฑ์การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน ในวันจันทร์ที่ 23 สิงหาคม 2564 เวลา 09.30 น. [ดูเพิ่มเติม]
นายวิทยา ตั่นยืนยง ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ และงานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน มอบทุนการศึกษา ให้กับนักเรียน นักศึกษา ที่มีผลการเรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ และช่วยเหลือนักเรียน นักศึกษา ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 เป็นเงินทุนรวมทั้งสิ้น 30,000 บาท ในวันจันทร์ที่ 23 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมชมพูพันธุ์ทิพย์ [ดูเพิ่มเติม]

[หน้าหลัก] หน้า 1 I 2 I 3 I 4 I 5 I 6 I 7 I 8 I 9 I 10 I 11 I 12 I 13 I 14 I 15 I 16 I 17 I 18 I 19 I 20