วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี ร่วมจัดบริการอาหารมื้อกลางวันและเครื่องดื่ม ต้อนรับนายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี และคณะ ในโอกาสเดินทางมาปฏิบัติภารกิจในพื้นที่จังหวัดปัตตานี โดยนางศศิธร อ่อนโพธิ์เตี้ย รองผู้อำนวยการ พร้อมด้วยคณะครู และนักเรียน นักศึกษา ร่วมต้อนรับและบริการ ในวันพฤหัสบดีที่ 8 เมษายน 2564 ณ ศูนย์ศิลปชีพบ้านพิเทน อำเภอทุ่งยางแดง จังหวัดปัตตานี [ดูเพิ่มเติม]
วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี ดำเนินกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียน นักศึกษา ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 โดยนายโกวิทย์ นวลศรี รองผู้อำนวยการ เป็นประธานในพิธีเปิด ต่อด้วยการกล่าวแสดงความรู้สึก โดยตัวแทนครู และตัวแทนผู้สำเร็จการศึกษา จากนั้น ตัวแทนผู้สำเร็จการศึกษา มอบพวงมาลัยแด่ครูที่ปรึกษา และการบรรยาย เรื่อง การเตรียมความพร้อมสู่ตลาดแรงงาน และรั้วมหาวิทยาลัย โดยสำนักงานจัดหางานจังหวัดปัตตานี ในวันพฤหัสบดีที่ 8 เมษายน 2564 ณ หอประชุมของวิทยาลัย [ดูเพิ่มเติม]
นางศศิธร อ่อนโพธิ์เตี้ย รองผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี พร้อมด้วยครู และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะ เนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทย ในวันอังคารที่ 6 เมษาย 2564
ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี [ดูเพิ่มเติม]
นายวิทยา ตั่นยืนยง ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี ทำหน้าที่กรรมการและเลขานุการ ของคณะกรรมการประเมินองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย เพื่อประเมินองค์การมาตรฐานดีเด่น สถานศึกษา ขนาดเล็ก ระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2563 ในวันจันทร์ที่ 5 เมษายน 2564 ณ วิทยาลัยการอาชีพบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี
[ดูเพิ่มเติม]
วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี ดำเนินการประชุมคณะกรรมการฝ่ายพิธีการมอบประกาศนียบัตร ของคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมปัจฉิมนิเทศและพิธีมอบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 โดยนายโกวิทย์ นวลศรี รองผู้อำนวยการ เป็นประธานในที่ประชุม พร้อมด้วยคณะกรรมการฯ ตามคำสั่งของวิทยาลัยฯ เข้าร่วมการประชุม ในวันจันทร์ที่ 5 เมษายน 2564
ณ ห้องประชุมชมพูพันธุ์ทิพย์ [ดูเพิ่มเติม]
นักศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหารและโภชนาการ ระดับปริญญาตรี วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี เข้าร่วมการสอบสมิทธิภาพ ด้านภาษาอังกฤษตามมาตรฐาน CEFR โครงการยกระดับทักษะการใช้ภาษาอังกฤษระดับปริญญาตรี สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา 2563 โดยคณะผู้บริหาร และครูผู้สอนหลักสูตรปริญญาตรี ต้อนรับนางสาธิตา ทันตเวช รองผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 ทำหน้าที่ผู้นิเทศการสอบฯ ในวันเสาร์ที่ 3 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 231 [ดูเพิ่มเติม]
วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี ดำเนินการสอบสัมภาษณ์ ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ เพื่อเข้าศึกษาต่อ
ในระดับ ปวช. และปวส. ประจำปีการศึกษา 2564 (รอบทั่วไป)
ในวันเสาร์ที่ 3 เมษายน 2564 เวลา 08.30 น.ณ หอประชุมของวิทยาลัยฯ
[ดูเพิ่มเติม]

วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี ดำเนินการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ ประเภทวิชาคหกรรม ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) โดยคณะผู้บริหาร ครูประจำสาขาวิชา และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เข้าร่วมประเมิน
ในวันศุกร์ที่ 2 เมษายน 2564 ณ ห้องเรียนป.ตรี (331) [ดูเพิ่มเติม]

คณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี [ขอชื่อชมและเป็นกำลังใจในการพัฒนาทักษะ] ของนักเรียน นักศึกษา และครูผู้ควบคุมการฝึกซ้อม ที่ได้เข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ระดับภาค ภาคใต้ ครั้งที่ 31
ระหว่างวันที่ 22 มีนาคม - 2 เมษายน 2564 ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช และจังหวัดสุราษฎร์ธานี
[ดูเพิ่มเติม]
นายวิทยา ตั่นยืนยง ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี ทำหน้าที่กรรมการและเลขานุการ ของคณะกรรมการประเมินองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย เพื่อประเมินองค์การมาตรฐานดีเด่น สถานศึกษา ขนาดเล็ก ระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2563 ในวันศุกร์ที่ 2 เมษายน 2564 ณ วิทยาลัยเทคนิคเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ [ดูเพิ่มเติม]
วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี ดำเนินการประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองผลการประเมินสรุปผลการเรียน แต่ละรายวิชาของครูผู้สอน ประจำภาคเรียน 2 ปีการศึกษา 2563 โดยนางสาวปาริชาติ ธีระเสฏฐกุล รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ เป็นประธานที่ประชุม ในวันศุกร์ที่ 2 เมษายน 2564
ณ ห้องประชุมชมพูพันธุ์ทิพย์ [ดูเพิ่มเติม]
นายวิทยา ตั่นยืนยง ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี ทำหน้าที่กรรมการและเลขานุการ ของคณะกรรมการประเมินองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย เพื่อประเมินองค์การมาตรฐานดีเด่น สถานศึกษา ขนาดเล็ก ระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2563
ในวันพุธที่ 31 มีนาคม 2564 ณ วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์ [ดูเพิ่มเติม]
องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี เข้ารับรางวัลองค์การมาตรฐานดีเด่นและสมาชิกดีเด่นภายใต้โครงการการนิเทศ ระดับกลุ่มจังหวัด ปัตตานี ยะลา นราธิวาส จากเรืออากาศโท สมพร ปานดำ ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ ในวันอังคารที่ 30 มีนาคม 2564 ณ โรงแรมทวินโลตัส จังหวัดนครศรีธรรมราช [ดูเพิ่มเติม]
นางประกายแก้ว ศุภอักษร รองผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี เข้าร่วมการประชุมเตรียมการต้อนรับนายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี และคณะ เดินทางมาปฏิบัติภารกิจในพื้นที่จังหวัดปัตตานี โดยนายราชิต สุดพุ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เป็นประธานที่ประชุม ในวันพุธที่ 31 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุมศรีนครา ศาลากลางจังหวัดปัตตานี [ดูเพิ่มเติม]
นางประกายแก้ว ศุภอักษร รองผู้อำนวยการ พร้อมด้วยครู และบุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะเนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า และพิธีงานวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2564 โดยนายราชิต สุดพุ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เป็นประธานในพิธี ในวันพุธที่ 31 มีนาคม 2564
ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี [ดูเพิ่มเติม]
วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี ได้ดำเนินการประชุม ชี้แจง การรายงานข้อมูลกรณีพัสดุชำรุดหรือเสื่อมสภาพ ของการตรวจพัสดุประจำปี โดยนางประกายแก้ว ศุภอักษร รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร เป็นประธานในที่ประชุม พร้อมด้วยคณะครู และบุคลากรทางการศึกษา ผู้ทำหน้าที่พัสดุของแผนกวิชา ฝ่ายฯและงานต่างๆ ในวันอังคารที่ 30 มีนาคม 2564 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมชมพูพันธุ์ทิพย์ [ดูเพิ่มเติม]
นางสาวปาริชาติ ธีระเสฏฐกุล รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี พร้อมด้วยคณะครูภาควิชาการตลาด และนักศึกษา ร่วมต้อนรับคณะผู้แทนจากบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) ในโอกาสชี้แจงเงื่อนไขการได้รับทุนการศึกษาและการฝึกประสบการณ์ ของนักศึกษา ระดับชั้น ปวส. สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก (ทวิภาคี) ที่ได้รับการคัดเลือกจากบริษัท
ในวันศุกร์ที่ 26 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุมประกันคุณภาพฯ [ดูเพิ่มเติม]
นางกรุณา บุญธรรม ข้าราชการครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี รับการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเป็นวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ (จชต.) ในวันศุกร์ที่ 26 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุมชมพูพันธุ์ทิพย์ [ดูเพิ่มเติม]
นางสาวปาริชาติ ธีระเสฏฐกุล และนางประกายแก้ว ศุภอักษร รองผู้อำนวยการ พร้อมด้วยคณะครู และบุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี ร่วมทำหน้าที่คณะกรรมการตัดสินสิ่งประดิษฐ์ และคณะกรรมการฝ่ายประมวลผลคะแนน ในการประกวด "สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา" การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563 ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด จังหวัดปัตตานี ระหว่างวันที่ 24 - 25 มีนาคม 2564 ณ วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี [ดูเพิ่มเติม]
นายวิทยา ตั่นยืนยง ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ เข้าร่วมงาน "สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา" การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563 ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด จังหวัดปัตตานี ซึ่งได้ให้กำลังใจและเยี่ยมชมผลงานสิ่งประดิษฐ์ของนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี ในวันพฤหัสบดีที่ 25 มีนาคม 2564 ณ วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี
[ดูเพิ่มเติม]
วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี โดยงานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา และตัวแทนนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล
และนายกเทศมนตรีเมืองปัตตานี "28 มีนา กลับบ้านใช้สิทธิเลือกตั้งท้องถิ่น อย่างสุจริตโปร่งใส" ในวันพฤหัสบดีที่ 25 มีนาคม 2564 ณ ลานศิลปวัฒนธรรม อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี
[ดูเพิ่มเติม]
นายวิทยา ตั่นยืนยง ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี ทำหน้าที่รองประธานกรรมการ ของคณะกรรมการประเมินองค์การมาตรฐานดีเด่น ระดับภาค ภาคใต้ สถานศึกษาขนาดใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2563 ในวันอังคารที่ 23 มีนาคม 2564 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช [ดูเพิ่มเติม]
วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี จัดการประเมินผลรายวิชาโครงการ ภาคการจัดนิทรรศการ (จัดแสดงผลงาน/ชิ้นงาน) ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ภายใต้โครงการส่งเสริมการปฏิรูปอาชีวศึกษาเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ผู้เรียนให้มีสมรรถนะ
และความพร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงาน โดยนางศศิธร อ่อนโพธิ์เตี้ย รองผู้อำนวยการ เป็นประธานในพิธีเปิด ในวันพุธที่ 24 มีนาคม 2564 ณ หอประชุมของวิทยาลัยฯ [ดูเพิ่มเติม]
นายวิทยา ตั่นยืนยง ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี ทำหน้าที่รองประธานกรรมการ ของคณะกรรมการประเมินองค์การมาตรฐานดีเด่น ระดับภาค ภาคใต้ สถานศึกษาขนาดใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2563 ในวันอังคารที่ 23 มีนาคม 2564 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี
[ดูเพิ่มเติม]
คณะผู้บริหาร พร้อมด้วยบุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี ร่วมกิจกรรม "พบปะยามเช้า" และหัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้
ณ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 6 สาขาปัตตานี วันที่ 16 มีนาคม 2564 [ดูเพิ่มเติม]

[หน้าหลัก] หน้า 1 I 2 I 3 I 4 I 5 I 6 I 7 I 8 I 9 I 10 I 11 I 12 I 13 I 14 I 15 I 16 I 17 I 18 I 19 I 20