ยินดีต้อนรับคณะผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา จากวิทยาลัยอาชีวศึกษาสายบุรี ในโอกาสเข้าศึกษาดูงานเกี่ยวกับหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนในประเภทวิชาคหกรรม สาขาวิชาแฟชั่นและสิ่งทอ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ในวันศุกร์ที่ 12 มีนาคม 2564 [ดูเพิ่มเติม]
นายวิทยา ตั่นยืนยง ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี ทำหน้าที่ประธาน พร้อมด้วยนางสาวปาริชาติ ธีระเสฏฐกุล รองผู้อำนวยการ ทำหน้าที่กรรมการและเลขานุการ ของคณะกรรมการประเมินนักเรียน นักศึกษาและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2563 ระดับเขตความรับผิดชอบของกลุ่มจังหวัด 12 ในวันอังคารที่ 2 มีนาคม 2564
ณ วิทยาลัยเทคนิคยะลา [ดูเพิ่มเติม]
นายวิทยา ตั่นยืนยง ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี ทำหน้าที่ประธาน พร้อมด้วยนางสาวปาริชาติ ธีระเสฏฐกุล รองผู้อำนวยการ ทำหน้าที่กรรมการและเลขานุการ ของคณะกรรมการประเมินนักเรียน นักศึกษาและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2563 ระดับเขตความรับผิดชอบของกลุ่มจังหวัด 12 ในวันจันทร์ที่ 1 มีนาคม 2564 ณ วิทยาลัยการอาชีพรามัน อำเภอรามัน จังหวัดยะลา [ดูเพิ่มเติม]
นางประกายแก้ว ศุภอักษร และนายโกวิทย์ นวลศรี รองผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช ในบรมนาถบพิตร "พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย" ในวันอังคารที่ 2 มีนาคม 2564
ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี [ดูเพิ่มเติม]
นางศศิธร อ่อนโพธิ์เตี้ย รองผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี ทำหน้าที่กรรมการและเลขานุการ ของคณะกรรมการประเมินองค์การมาตรฐานดีเด่น และสมาชิกดีเด่นโครงการภายใต้การนิเทศ ระดับจังหวัด กลุ่มจังหวัด สถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัด ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส สถานศึกษาขนาดเล็ก ระหว่างวันที่ 23 - 25 กุมภาพันธ์ 2564 ณ วิทยาลัยเทคนิคยะลา
[ดูเพิ่มเติม]
วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี ดำเนินการสอบสัมภาษณ์ ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับ ปวช. และปวส. ประจำปีการศึกษา 2564 ในวันเสาร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 08.30 - 11.30 น.
ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี [ดูเพิ่มเติม]
นางศศิธร อ่อนโพธิ์เตี้ย รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี เข้าร่วมการประชุมพิจารณากลั่นกรอง ทบทวน ปรับปรุง แก้ไข จัดทำ(ร่าง) แผนยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษา สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 พ.ศ. 2564 - 2567
ในวันศุกร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ห้องประชุมประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยฯ [ดูเพิ่มเติม]
คณะผู้บริหาร วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี ต้อนรับผู้บริหาร คณาจารย์ และหัวหน้าโปรแกรมวิชา ของคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ในโอกาสปรึกษาหารือ เยี่ยมเยียนสถานศึกษา และชี้แจงรายละเอียดกระบวนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2564 สำหรับนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ ในวันศุกร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ห้องประชุมชมพูพันธุ์ทิพย์ของวิทยาลัยฯ [ดูเพิ่มเติม]
วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี จัดการประชุมคณะอนุกรรมการประเมินนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2563 ระดับเขตความรับผิดชอบของกลุ่มจังหวัด 12 ครั้งที่ 1/2564 โดยนายวิทยา ตั่นยืนยง ผู้อำนวยการ เป็นประธานในที่ประชุม พร้อมด้วยนางสาวปาริชาติ ธีระเสฏฐกุล รองผู้อำนวยการ ร่วมการประชุมดังกล่าว ในวันศุกร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ห้องประชุมชมพูพันธุ์ทิพย์ของวิทยาลัยฯ [ดูเพิ่มเติม]
คณะผู้บริหาร พร้อมด้วยหัวหน้างานข้อมูลสารสนเทศ และหัวหน้างานสื่อการเรียนการสอน รับฟังการนำเสนอแผนการติดตั้งระบบอินเทอร์เน็ต จากบริษัททริปเปิลที อินเทอร์เน็ต จำกัด หรือ 3BB ในวันพฤหัสบดีที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ห้องประชุมชมพูพันธุ์ทิพย์ [ดูเพิ่มเติม]
นายวิทยา ตั่นยืนยง ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี เข้าร่วมการประชุมผู้บริหารส่วนราชการภายในสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 ครั้งที่ 1/2564
ในวันพุธที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ห้องประชุมสร้อยสวรรค์ วิทยาลัยชุมชนสงขลา อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา [ดูเพิ่มเติม]

คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี ร่วมทำกิจกรรม Big Cleaning Day ในวันพุธที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 ณ บริเวณที่รับผิดชอบประจำภาควิชา ภายในวิทยาลัยฯ [ดูเพิ่มเติม]
งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน พร้อมด้วยครูประจำภาควิชาการโรงแรม วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี ออกแนะแนวการศึกษาต่อสายอาชีพ ประชาสัมพันธ์การจัดการเรียนการสอน และการรับสมัครนักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564 แก่นักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านจะบังติกอ ในวันพุธที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 [ดูเพิ่มเติม]
นางศศิธร อ่อนโพธิ์เตี้ย รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ พร้อมด้วยหัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี เข้าร่วมประชุมทางไกล เพื่อซักซ้อมความเข้าใจโครงการศึกษาวิจัยค่าใช้จ่ายรายหัว ในวันพุธที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564
ณ ห้อง Smart Classroom วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี [ดูเพิ่มเติม]
คณะครู ประจำภาควิชาสามัญสัมพันธ์ และภาควิชาอาหารและโภชนาการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาชุดการเรียนสำเร็จรูป ในการจัดการเรียนการสอน
ในวันจันทร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 ณ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 [ดูเพิ่มเติม]
นายวิทยา ตั่นยืนยง ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ เข้าร่วมการประชุมจัดทำบันทึกข้อตกลงเพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือ ระหว่างโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษากับสถาบันการอาชีวศึกษา
ในวันจันทร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ห้องประชุมชบาทอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 [ดูเพิ่มเติม]
งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน ออกแนะแนวการศึกษาต่อสายอาชีพ ประชาสัมพันธ์การจัดการเรียนการสอน และการรับสมัครนักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564 แก่นักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3)โรงเรียนบ้านน้ำดำ อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี
ในวันจันทร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 [ดูเพิ่มเติม]
นายวิทยา ตั่นยืนยง ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ และหัวหน้างานข้อมูลสารสนเทศ ร่วมปรึกษาหารือกับตัวแทน บริษัททริปเปิลที อินเทอร์เน็ต จำกัด หรือ 3BB เกี่ยวกับการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานอินเทอร์เน็ตภายในวิทยาลัยฯ ในวันอังคารที่ 16 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุมชมพูพันธุ์ทิพย์ของวิทยาลัยฯ [ดูเพิ่มเติม]
วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี เข้ารับการประเมินองค์การมาตราฐานดีเด่น และสมาชิกดีเด่นโครงการภายใต้การนิเทศ องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ประจำปีการศึกษา 2563 ระดับภาค ภาคใต้ ในวันจันทร์ที่ 15 มีนาคม 2564
ณ ห้องโสตทัศนศึกษาของวิทยาลัยฯ [ดูเพิ่มเติม]
วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี จัดการประชุมคุณครูผู้ควบคุมนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับภาค ภาคใต้ ประจำปีการศึกษา 2563 โดยนางสาวปาริชาติ ธีระเสฏฐกุล รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ เป็นประธานในที่ประชุม ในวันศุกร์ที่ 12 มีนาคม 2564
ณ ห้องประชุมชมพูพันธุ์ทิพย์ [ดูเพิ่มเติม]
จัดการประชุมเพื่อปรึกษาหารือในการดำเนินโครงการฝึกอาชีพหลักสูตรระยะสั้น ภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา ฟื้นฟูเศรษฐกิจ และสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2563
ในวันศุกร์ที่ 14 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุมชมพูพันธุ์ทิพย์ [ดูเพิ่มเติม]
เข้าร่วมการประกวดการอ่านบทกลอน/สุนทรพจน์ ภายใต้โครงการเสริมสร้างสังคมพหุวัฒนธรรมที่เข้มแข็ง ของจังหวัดปัตตานี ประจำปี 2564 ในการประกวดสุนทรพจน์ หัวข้อ "ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรม" ในวันศุกร์ที่ 12 มีนาคม 2564 ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี์ [ดูเพิ่มเติม]

[หน้าหลัก] หน้า 1 I 2 I 3 I 4 I 5 I 6 I 7 I 8 I 9 I 10 I 11 I 12 I 13 I 14 I 15 I 16 I 17 I 18 I 19 I 20