ผู้อำนวยการ พร้อม รองผู้อำนวยการ หัวหน้าและเจ้าหน้าที่ศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพฯเข้าร่วมการประชุม
และนำเสนอผลการดำเนินงาน
ของศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพ ในวันจันทร์ที่ 25 มกราคม 2564
ณ ห้องประชุมอินทผาลัม วิทยาลัยเทคนิคยะลา [ดูเพิ่มเติม]
วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานีจัดการประชุมเครือข่าย
ครูแนะแนวการศึกษาสายอาชีพ
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ วันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔
ณ ห้องโสตทัศนศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี
[ดูเพิ่มเติม]
ลงนามความร่วมมือในการจัดการเรียนการสอน หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
ในวันศุกร์ที่ 22 มกราคม 2564 [ดูเพิ่มเติม]
แนะแนวการศึกษาต่อสายอาชีพ ประชาสัมพันธ์การจัดการเรียนการสอน
และการรับสมัครนักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564 แก่นักเรียน ระดับชั้น มัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3)โรงเรียนเมืองปัตตานี
ในวันศุกร์ที่ 22 มกราคม 2564 [ดูเพิ่มเติม]

ทีมข่าวจากสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดยะลา ในโอกาสเข้ามาถ่ายทำข่าว ตามโครงการผลิตและเผยแพร่สกู๊ปข่าว ความยาว 3 นาที ออกอากาศทาง NBT Yala และ NBT 2 HDโดยเข้าถ่ายทำ
ณ ห้องปฏิบัติการภาควิชาเทคโนโลยีแฟชั่นและเครื่องแต่งกาย
ในวันศุกร์ที่ 22 มกราคม 2564 [ดูเพิ่มเติม]

ทีมงานสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดสงขลา
ในการถ่ายทำกระบวน
การจัดการเรียนการสอนภาควิชาอาหารและโภชนาการและรูปแบบ
การบริหารจัดการธุรกิจ"ร้านโรตีกรอบ ตราครัวอาชีวะ"
ในวันศุกร์ที่ 22 มกราคม 2564 [ดูเพิ่มเติม]
ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี มอบเกียรติบัตรแก่ครูผู้ควบคุม และนักเรียน นักศึกษาที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ จากการแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด จังหวัดปัตตานี ประจำปีการศึกษา 2563 ระหว่างวันที่ 23 - 25 ธันวาคม 2563 ภายในกิจกรรมหน้าเสาธง วันศุกร์ที่ 22 มกราคม 2564 [ดูเพิ่มเติม] รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ และหัวหน้าภาควิชาการตลาด นำเสนอข้อมูลต่อคณะกรรมการวิชาการ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 เพื่อพิจารณาเห็นชอบให้เปิดสาขาใหม่ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)​ สาขาวิชาโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
วันพฤหัสบดีที่ 21 มกราคม 2564 ณ ห้องประชุมนพเก้า สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 [ดูเพิ่มเติม]
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร ทำหน้าที่กรรมการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนจังหวัดปัตตานี
ร่วมประชุมคณะกรรมการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์
ชุมชนจังหวัดปัตตานี ในวันพุธที่ 20 มกราคม 2564 ณ ห้องประชุมเกษียรสมุทรสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปัตตานี
[ดูเพิ่มเติม]
รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ พร้อมด้วยหัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ ร่วมทบทวน ปรับปรุง แก้ไข (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 พ.ศ. 2564 - 2567 ในวันศุกร์ที่ 22 มกราคม 2564 ณ ห้องประชุมนพเก้า สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 [ดูเพิ่มเติม]
นักเรียน ระดับชั้น ปวช.1 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก เข้ารับเกียรติบัตรและเงินรางวัล จากผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อับดับ 2 จากการประกวดผลงานการออกแบบและตัดเย็บชุดผ้าไทย ภายใต้ Concept "ผ้าไทย ใส่ได้ทุกวันไม่มีเบื่อ EVERYDAY EVERYWEAR" ในโครงการ CDD Young Designer Contest โดยครููที่ปรึกษา นางราตรี​ อิสสระโชติ
ในวันจันทร์ที่ 28 ธันวาคม 2563 ณ ห้องประชุมพญาตานี ศาลากลางจังหวัดปัตตานี ในโอกาส
นายวิทยา ตั่นยืนยง ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี ร่วมเป็นกรรมการคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
เพื่อรับรางวัล "เสมา ตานี" ประจำปี 2564

ในวันศุกร์ที่ 25 ธันวาคม 2563 ณ ห้องประชุมชมพูพันธุ์ทิพย์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี

นายวิทยา ตั่นยืนยง ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ รับมอบบันทึกข้อตกลง การใช้ทรัพยากรร่วมกันของส่วนราชการ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้3ในการติดตั้งอุปกรณ์ผลิตไฟฟ้า
จากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนหลังคา จากดร.ปรีชา เวชศาสตร์ ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3
ในวันพฤหัสบดีที่ 24 ธันวาคม 2563 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี
นายวิทยา ตั่นยืนยง ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ ครูที่ปรึกษา และคณะกรรมการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ร่วมการประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด จังหวัดปัตตานี ประจำปีการศึกษา 2563 โดยพลเอก สุทัศน์ กาญจนานนท์กุล ผู้แทนพิเศษของรัฐบาลด้านพัฒนาการศึกษา ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด ในวันพุธที่ 23 ธันวาคม 2563 ณ วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี
นายวิทยา ตั่นยืนยง ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี ร่วมพิธีลงนามความร่วมมือ การจัดการเรียนการสอน ระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ระหว่างสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 และสถานประกอบการ
วันจันทร์ที่ 14 ธันวาคม 2563 ณ ห้องรัศมี ชั้น 2 โรงแรมต้นอ้อย แกรนด์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา [ดูเพิ่มเติม]
นายวิทยา ตั่นยืนยง ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี พร้อมด้วยนางประกายแก้ว ศุภอักษร รองผู้อำนวยการ ครู และนักศึกษาประจำแผนกวิชาเทคโนโลยีแฟชั่นและเครื่องแต่งกาย และครูประจำแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ เข้าร่วมงานมหกรรมผ้าไหม 2563 ไหมไทยสู่เส้นทางโลก ครั้งที่ 10 วันอาทิตย์ที่ 6 ธันวาคม 2563
ณ หอประชุมกองทัพเรือ [ดูเพิ่มเติม]

นายวิทยา ตั่นยืนยง ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี ร่วมเป็นกรรมการคัดเลือกข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
เพื่อรับรางวัล "เสมา ตานี" ประจำปี 2564

ในวันศุกร์ที่ 25 ธันวาคม 2563 ณ ห้องประชุมชมพูพันธุ์ทิพย์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี
นายวิทยา ตั่นยืนยง ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ รับมอบบันทึกข้อตกลง การใช้ทรัพยากรร่วมกันของส่วนราชการ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้3ในการติดตั้งอุปกรณ์ผลิตไฟฟ้า
จากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนหลังคา จากดร.ปรีชา เวชศาสตร์ ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 ในวันพฤหัสบดีที่ 24 ธันวาคม 2563
ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี
วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี ร่วมต้อนรับ ดร.ประชาคม จันทรชิต หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ และคณะ ในการประชุมการรายงานการตรวจราชการ และติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาตามนโยบายและจุดเน้นของ
กระทรวงศึกษาธิการ ระดับอาชีวศึกษา (รอบที่ 2)
ในวันพฤหัสบดีที่ 6 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุมชมพูพันธุ์ทิพย์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี [ดูเพิ่มเติม]
นักเรียน ระดับชั้น ปวช.1 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก เข้ารับเกียรติบัตรและเงินรางวัล จากผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อับดับ 2 จากการประกวดผลงานการออกแบบและตัดเย็บชุดผ้าไทย ภายใต้ Concept "ผ้าไทย ใส่ได้ทุกวันไม่มีเบื่อ EVERYDAY EVERYWEAR" ในโครงการ CDD Young Designer Contest โดยครููที่ปรึกษา นางราตรี​ อิสสระโชติ
ในวันจันทร์ที่ 28 ธันวาคม 2563 ณ ห้องประชุมพญาตานี ศาลากลางจังหวัดปัตตานี ในโอกาส
วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี ร่วมแสดงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ จึงจัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน พร้อมทั้งร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2563 โดยนางสาธิตา ทันตเวช ผู้อำนวยการ กล่าวนำถวายสัตย์ปฏิญาณฯ พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมพิธีดังกล่าว ณ หอประชุมของวิทยาลัยฯ ในวันศุกร์ที่ 24 กรกฎาคม 2563 [ดูเพิ่มเติม] นางสาธิตา ทันตเวช ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา ต้อนรับนายณรงค์ แผ้วพลสง เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ในโอกาสเข้าเยี่ยมวิทยาลัยฯ พร้อมมอบนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาแก่คณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาของวิทยาลัยฯ
ในวันพุธที่ 29 กรกฎาคม 2563 [ดูเพิ่มเติม]
การประชุมขับเคลื่อนแผนยุทธ ศาสตร์จังหวัดชายแดนภาคใต้แ ละการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน
ของสถานศึกษาอาชีวศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ วันจันทร์ที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมชมพูพันธ์ทิพย์
วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี [ดูเพิ่มเติม]
วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี ต้อนรับคณาจารย์ และนักศึกษา วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ “รุ่นที่ 62” ในโอกาส มอบครุภัณฑ์การศึกษาห้องเรียนออนไลน์ มูลค่า 185,000 บาท ให้กับวิทยาลัยฯ และมอบทุนการศึกษา จำนวน 20 ทุน รวมเป็นเงิน 100,000 บาท ให้กับนักเรียน นักศึกษาของสถานศึกษาในอาชีวศึกษาจังหวัดปัตตานี ในวันจันทร์ที่ 20 กรกฎาคม 2563
[ดูเพิ่มเติม]
นางศศิธร อ่อนโพธิ์เตี้ย รองผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี พร้อมด้วยครู และบุคลากรทางการศึกษา เป็นผู้แทนวิทยาลัยฯ แสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ วางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล
ในวันพุธที่ 12 สิงหาคม 2563 [ดูเพิ่มเติม]
นายโกวิทย์ นวลศรี รองผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี พร้อมด้วยคณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา แสดงออกถึงความจงรักภักดีในสถาบันพระมหากษัตริย์ เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา "วันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2563 รักเอยรักลูก" เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
ในวันพุธที่ 12 สิงหาคม 2563 [ดูเพิ่มเติม]
นางสาธิตา ทันตเวช ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี เป็นวิทยากรบรรยาย เรื่องจรรยาบรรณวิชาชีพครู Wording ที่ใช้เขียนงานวิชาการ และการเขียนโครงการ ให้กับคณะครู และบุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาผดุงประชายะลา
ในวันพุธที่ 12 สิงหาคม 2563 [ดูเพิ่มเติม]
นางสาวปาริชาติ ธีระเสฏฐกุล และนางประกายแก้ว ศุภอักษร รองผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี พร้อมด้วยครู
แสดงออกถึงความจงรักภักดีในสถาบันพระมหากษัตริย์ เข้าร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
ในวันพุธที่ 12 สิงหาคม 2563 [ดูเพิ่มเติม]
ร่วมแสดงความยินดีกับนายทิว กาสิวุฒิ เนื่องในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่ง
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีการเกษตรและประมงปัตตานี
ในวันอังคารที่ 16 มิถุนายน 2563 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีการเกษตรและประมงปัตตานี
[ดูเพิ่มเติม]
นายประเสริฐ แก้วเพ็ชร นายกสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 มอบโล่ประกาศเกียรติคุณ ให้กับวิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี โดยนางสาธิตา ทันตเวช ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตาน
[ดูเพิ่มเติม]
ร่วมแสดงความยินดีกับนายปรีชา เวชศาสตร์ เนื่องในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3
ในวันศุกร์ที่ 12 มิถุนายน 2563 ณ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3
[ดูเพิ่มเติม]
โครงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ (ไลน์แดนซ์) ณ หอประชุมของวิทยาลัยฯ ในทุกวันอังคาร พุธ และพฤหัสบดี เวลา 17.00 น. ของทุกสัปดาห์ ซึ่งมีบุคลากรร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก
[ดูเพิ่มเติม]
ร่วมการประชุมผู้บริหารส่วนราชการในสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 ครั้งที่ 3/2563 ในวันศุกร์ที่ 12 มิถุนายน 2563 ณ ห้องประชุมนพเก้า ชั้น 2 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3
[ดูเพิ่มเติม]
กิจกรรมสัมภาษณ์ครูผู้สอนคณิตศาสตร์
วันพฤหัสบดีที่ 11 มิถุนายน 2563 [ดูเพิ่มเติม]
กิจกรรมมอบตัวนักเรียน นักศึกษา
วันที่ 9-10 มิถุนายน 2563 [ดูเพิ่มเติม]
กิจกรรมประเมิน ว.21
วันจันทร์ที่ 1 มิถุนายน 2563 [ดูเพิ่มเติม]

กิจกรรมทำบุญวิทยาลัยฯ
2 มิถุนายน 2563 [ดูเพิ่มเติม]

กิจกรรมการสอบสัมภาษณ์ในรูปแบบออนไลน์
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหารและโภชนาการ
วันจันทร์ที่ 1 มิถุนายน 2563 [ดูเพิ่มเติม]

การประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ตำแหน่งครู (ว21) ประจำปีการศึกษา 2562
วันที่ 27-28 พฤษภาคม 2563 [ดูเพิ่มเติม]

“การเพิ่มทักษะการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ให้กับครูผู้สอนโดยใช้
Facebook Private Group”
รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 12 – 14 พฤษภาคม 2563
ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ และห้องปฏิบัติการเลขานุการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี [ดูเพิ่มเติม]
[หน้าหลัก] หน้า 1 I 2 I 3 I 4 I 5 I 6 I 7 I 8 I 9 I 10 I 11 I 12 I 13 I 14 I 15 I 16 I 17 I 18 I 19 I 20